103. સૂરએ અસ્ર

સૂરએ અસ્ર મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૩ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: