104. સૂરએ હુમઝહ

સૂરએ હુમઝહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની નવ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: