105. સૂરએ ફીલ

સૂરએ ફીલ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની પ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: