106. સૂરએ કુરૈશ

સૂરએ કુરૈશ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૪ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: