107. સૂરએ માઊન

સૂરએ માઊન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૭ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: