15. સૂરએ હિજ્ર

સૂરએ હિજ્ર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૯૯ આયતો અને ૬ રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: