16. સૂરએ નહ્લ

સૂરએ નહ્લ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૧ર૮ આયતો અને ૧૬ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: