17. સૂરએ બની ઇસ્રાઈલ

સૂરએ બની ઇસ્રાઈલ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૧૧૧ આયતો અને ૧ર રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: