27. સૂરએ નમ્લ

સૂરએ નમ્લ મક્કામાં ઊતરી અને તેની ૯૩ આયતો તથા ૭ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: