34. સૂરએ સબા

સૂરએ સબા મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં પ૪ આયતો અને ૬ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: