35. સૂરએ ફાતિર

સૂરએ ફાતિર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૪પ આયતો અને પ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: