41. સૂરએ હા-મીમ સજદહ

સૂરએ હા-મીમ સજદહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેમાં પ૪ આયતો તથા ૬ રુકૂઅ્ છે.