39. સૂરએ ઝુમર

સૂરએ ઝુમર મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેમાં ૭પ આયતો તથા ૮ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: