40. સૂરએ મુઅ્મિન

સૂરએ મુઅ્મિન મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેમાં ૮પ આયતો તથા ૯ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: