38. સૂરએ સૅાદ

સૂરએ સૅાદદ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેમાં ૮૮ આયતો તથા પ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: