46. સૂરએ અહકાફ

સૂરએ અહકાફ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૩પ આયતો અને ૪ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: