45. સૂરએ જાષિયહ

સૂરએ જાષિયહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ તેમાં ૪૭ આયતો અને ૪ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: