48. સૂરએ ફત્હ

સૂરએ ફત્હ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ર૯ આયતો અને ૭ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: