63. સૂરએ મુનાફિકૂન

સૂરએ મુનાફિકૂન મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧ આયતો તથા ર રુકૂઅ્ છે.

60. સૂરએ મુમ્તહિનહ

સૂરએ મુમ્તહિનહ મદીનામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૧૩ આયતો તથા ર રુકૂઅ્ છે.