49. સૂરએ હુજુરાત

સૂરએ હુજુરાત મદીનામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૧૮ આયતો તથા ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: