64. સૂરએ તગાબૂન

સૂરએ તગાબૂન મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૮ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: