65. સૂરએ તલાક

સૂરએ તલાક મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧ર આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: