63. સૂરએ મુનાફિકૂન

સૂરએ મુનાફિકૂન મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧ આયતો તથા ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: