66. સૂરએ તહરીમ

સૂરએ તહરીમ નાઝિલ થઈ, તેની ૧ર આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: