75. સૂરએ કિયામહ

સૂરએ કિયામહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૪૦ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: