76. સૂરએ દહર

સૂરએ દહર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૩૧ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: