77. સૂરએ મુરસલાત

સૂરએ મુરસલાત મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની પ૦ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: