78. સૂરએ નબા’

સૂરએ નબા’ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૪૦ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: