79. સૂરએ નાઝિઆત

સૂરએ નાઝિઆત મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૪૬ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: