80. સૂરએ અબસ

સૂરએ અબસ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૪ર આયતો અને ૧ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: