81. સૂરએ તકવીર

સૂરએ તકવીર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ર૯ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: