82. સૂરએ ઇન્ફિતાર

સૂરએ ઇિન્ફતાર મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૧૯ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: