83. સૂરએ તત્ફીફ

સૂરએ તત્ફીફ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૩૬ આયતો છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: