84. સૂરએ ઇન્શિકાક

સૂરએ ઇિન્શકાક મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની રપ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: