85. સૂરએ બુરૂજ

સૂરએ બુરૂજ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની રર આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: