86. સૂરએ તારિક

સૂરએ તારિક મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૧૭ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: