87. સૂરએ અઅ્લા

સૂરએ અઅ્લા મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૧૯ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: