88. સૂરએ ગાશિયહ

સૂરએ ગાશિયહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ર૬ આયતો છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: