89. સૂરએ ફજ્ર

સૂરએ ફજ્ર મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૩૦ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: