90. સૂરએ બલદ

સૂરએ બલદ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ર૦ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: