91. સૂરએ શમ્સ

સૂરએ શમ્સ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧પ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: