92. સૂરએ લય્લ

સૂરએ લય્લ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૩૧ આયતો છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: