93. સૂરએ દુહા

સૂરએ દુહા મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧ આયતો છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: