94. સૂરએ નશ્રહ

સૂરએ નશ્રહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૮ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: