95. સૂરએ તીન

સૂરએ તીન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૮ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: