96. સૂરએ અલક

સૂરએ અલક મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૯ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: