97. સૂરએ કદ્ર

સૂરએ કદ્ર મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની પ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: