24. સૂરએ નૂર

સૂરએ નૂર મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૬૪ આયતો અને ૯ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: