23. સૂરએ મુઅ્મિનૂન

સૂરએ મુઅ્મિનૂન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧૮ આયતો અને ૬ રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: