36. સૂરએ યા-સીન

સૂરએ યા-સીન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમા ૮૩ આયતો અને પ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: